Reglement

Reglement van de Mattenschippersrace
Blokzijl - Zwartsluis - Blokzijl
2024

Inhoudsopgave Reglement

Download

Download hier het reglement in PDF formaat.

Neem contact op

Heb je vragen of opmerkingen. Stuur dan een bericht naar ons.

Algemene voorwaarden voor de deelname

De schipper van elk deelnemend schip zal zich onderwerpen aan alle voorwaarden en bepalingen die in dit reglement worden gesteld. Iedere schipper is gehouden alle vanwege overheden gegeven reglementen en voorschriften (in het bijzonder het BPR) op de te bevaren wateren, alsmede alle bepalingen in dit reglement, na te leven. Iedere schipper dient tenminste een W.A.-verzekering te hebben afgesloten voor het deelnemende schip zelf en stelt daarnaast alles wat binnen zijn vermogen ligt in het werk om de veiligheid van de opvarenden te waarborgen. Deelname staat open voor alle typen traditionele plat- en rondbodemvaartuigen met een lengte van tenminste 11 meter, zulks ter beoordeling van het wedstrijdcomité en tot een door het wedstrijdcomité te bepalen maximum aantal vaartuigen is bereikt. Naast de officiële Mattenschippersrace voor schepen als hierboven beschreven, is het ook mogelijk voor andere schepen om hun eigen race te varen, mits hiervoor toestemming is verleend door het wedstrijdcomité. Voorwaarde is in alle gevallen dat deelnemende schepen moeten zijn afgeleid van traditionele zeilende bedrijfsvaartuigen.

De wedstrijdorganisatie

In de periode van de zaterdagochtend voor de start tot en met de finish van het laatste schip wordt de wedstrijd geleid door het wedstrijdcomité. Het wedstrijdcomité wijst uit haar midden een wedstrijdleider aan. Alle beslissingen aangaande het verloop van de wedstrijd worden door de wedstrijdleider genomen. De wedstrijdleider kan sancties opleggen n.a.v. het overtreden van het reglement. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en bij geschillen over de uitleg hiervan, beslist de wedstrijdleider. 

Bemanningseisen

De inschrijver is de schipper. Hij moet over de wettelijk vereiste papieren beschikken voor het type schip en het gebruik van dat schip. De schipper wordt bijgestaan door een zelf samengesteld aantal co-schippers/bemanningsleden. Als de schipper of de coschipper tijdens de race uitvalt, is het schip automatisch geen deelnemer aan de wedstrijd meer. De wedstrijdleiding kan echter besluiten dat er eventueel toch doorgevaren mag worden als deelnemer.

Uitrustingseisen

 • Het schip moet voorzien zijn van tenminste 1 werkende marifoon, ingeschakeld op een in overleg te bepalen marifoonkanaal en/of een GSM-telefoon.
 • Het schip dient te beschikken over tenminste twee deugdelijke vaarbomen en een jaaglijn van minimaal vier maal de lengte van het schip.
 • De motor (indien aanwezig) moet altijd stand-by zijn (dus klaar voor direct gebruik) en bij voorkeur inschakelbaar vanaf een plaats aan dek in de directe omgeving van het roer.
 • Aan boord dienen voorts aanwezig te zijn: een goed werkende (mist)hoorn, reddingsvesten met kraag van voldoende drijfvermogen voor alle opvarenden, een verbandtrommel, tenminste één werplijn met drijvend voorwerp, voldoende goedgekeurde brandblussers, klaar voor gebruik, ankergerei van voldoende sterkte en gewicht en gereed voor gebruik.
 • Voor punters zijn de minimum uitrustingseisen: een GSM-telefoon, reddingsvesten voor alle opvarenden (verplicht te dragen op de meren en vanaf windkracht 5) en een anker met minimaal 5 meter ankerlijn.

Schipperspalaver

De deelnemende schepen dienen de dag voor de wedstrijd om 19.00 uur te zijn afgemeerd in de Havenkolk van Blokzijl. Tijdens het schipperspalaver op de avond voor de start (aanvang 20.00 uur) wordt de definitieve route bepaald en bekendgemaakt.

Tevens wordt – afhankelijk van het aantal en het soort deelnemers – in overleg met de schippers een verdeling gemaakt in een lichte en een zware klasse. De verdeling is gebaseerd op de formule bruto tonnage gedeeld door scheepslengte. Is de uitkomst van deze formule lager dan 2,75, dan wordt het schip tot de lichte klasse gerekend. Is de uitkomst 2,75 of meer, dan wordt het schip in de zware klasse ingedeeld.

Startprocedure

De startvolgorde wordt door loting bepaald. Ingeval de route met de klok- mee wordt gevaren, wordt gestart op een in overleg te bepalen plaats ten oosten van de Sluis van Blokzijl. Bij varen tegen de klok in, wordt zo mogelijk gestart in de havenkom vanaf het wacht-remmingwerk voor de Sluis van Blokzijl. De zware klasse start om ca. 08.00 uur, 105 minuten eerder dan de lichte klasse. IFKS-deelnemers starten een half uur na de laatste deelnemer van de lichte klasse. Tussentijds starten de punterklassen. Het kanonschot is het startsignaal.

Gebruik van hulpmiddelen

Tijdens het jagen mogen maximaal vijf (lichte klasse) c.q. zeven (zware klasse) opvarenden tegelijkertijd met de jaaglijn verbonden zijn. Tijdens het jagen langs de openbare weg is het verplicht veiligheidshesjes met een fluorescerende kleur te dragen.

De route

Onder normale omstandigheden vindt de start plaats vanuit de havenkolk van Blokzijl en voert de route via het Vollenhoofsch Kanaal, het Kadoeler Meer en het Zwarte Water naar Zwartsluis en vandaar weer richting Blokzijl via het Meppelerdiep, de Beukers Gracht, de Beulaker Wijde, de Walengracht, het Giethoornse Meer, de Valse Trog en het Noorderdiep. (Per deelnemend schip wordt – zo lang de voorraad strekt – één actuele waterkaart door het wedstrijdcomité verstrekt.) Afhankelijk van de weersvoorspellingen kan na overleg met de schippers tijdens het schipperspalaver worden besloten de route in omgekeerde richting te volgen. Voor de punterklasse kan een afwijkend traject gelden. De deelnemende schepen dienen zelf de bediening van bruggen en/of sluizen in acht te nemen.

Neutralisatie beukerssluis

Om de deelnemers geen voor- of nadeel te laten ondervinden van de passage van de Beukerssluis wordt de passage van deze sluis geneutraliseerd. Dit betekent dat elke deelnemer exact 45 minuten de tijd krijgt om de sluis te passeren. De tijd gaat in bij het afmeren aan de steiger of remmingen voor de sluis. Na het passeren van de sluis moet binnen 100 meter na de sluis het schip worden afgemeerd op een plaats die niet hinderlijk is voor het scheepvaartverkeer. Exact 45 minuten na het afmeren vóór de sluis kan de race weer worden voortgezet. De betreffende tijdstippen dienen op het scheepsjournaal te worden ingevuld.

Meppelerdiepsluis / brug

Deelnemers dienen de Meppelerdiepsluis/brug vlot te passeren. Als de brug niet bezeild gepasseerd kan worden, wordt de passage geneutraliseerd en moeten de deelnemers de motor gebruiken om een vlotte doorvaart mogelijk te maken. Vanuit het noorden gezien moet de motor worden gestart bij de eerste sluisdeur en na passage van de brug moet de motor worden uitgeschakeld na de eerste remming aan bakboordzijde. Bij aankomst vanuit het zuiden gelden dezelfde markeringspunten. Bij motorgebruik mag de snelheid maximaal 6 km/h bedragen. Het is ten strengste verboden binnen de sluisdeuren de wal of de sluisdeuren te betreden. 

Het weer

Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven, kan – zoals hiervoor vermeld – de wedstrijdleiding besluiten de route in omgekeerde richting te varen en/of kan worden besloten de route in te korten. Bij een windkracht van 7 Beaufort of hoger gaat de wedstrijd niet door. Neemt de wind tijdens de wedstrijd toe tot windkracht 7 Beaufort of hoger, dan wordt de wedstrijd stilgelegd. De schippers dienen in dat geval naar eigen inzicht te handelen, daarbij de veiligheid van schip en opvarenden voorop stellend.

Finish

De finishlijn wordt gemarkeerd door een geel-zwart finishbord. Bij de route met de klok mee zal het bord óf iets voor de woonschepen staan óf bij de Sas van Blokzijl. Bij de route tegen de klok in bevindt het bord zich ter hoogte van de nieuwe recreatiewoningen van Waterresort Bloksyl (bakboordzijde) in het Noorder Diep. Winnaar is het schip dat als eerste de finishlijn heeft gepasseerd, ongeacht of het tot de lichte, IFKS of de zware klasse behoort. Na het afmeren dienen de deelnemers het scheepsjournaal zo spoedig mogelijk in te leveren bij het wedstrijdcomité. De punterklasse vaart haar eigen wedstrijd, waarbij in onderling overleg afwijkende regels kunnen worden afgesproken. Deelnemers die de wedstrijd verlaten vóór het einde van de wedstrijd, dienen dit terstond te melden bij de wedstrijdleiding. 

Wijze van voortbewegen

De deelnemende schepen dienen zich bij voorkeur zeilend voort te bewegen. Daarnaast zijn uitsluitend jagen (zonder paard), trekken en bomen toegestaan en – in specifieke situaties – het varen op de motor (als hierna beschreven).
Tijdens het jagen bepaalt de schipper van een oplopend schip langs welke zijde hij het opgelopen schip wenst te passeren. Het opgelopen schip dient hierbij de noodzakelijke medewerking te verlenen. In alle andere gevallen dient oplopen conform het BPR te geschieden.
Motorgebruik is uitsluitend verplicht op de door het Wedstrijdcomité vóór aanvang van de race bekendgemaakte locaties.
In alle andere gevallen is motorgebruik toegestaan, met dien verstande dat voor elke minuut motorgebruik een wachttijd in acht dient te worden genomen van tien minuten bij de eerste afmeermogelijkheid na het moment waarop de motor is gebruikt.
In noodsituaties (goed zeemanschap, bijvoorbeeld bij een dreigende aanvaring, overmatige hinder voor derden en bij man overboord) wordt de schipper geacht de motor te gebruiken.
De reden en tijdsduur van het motorgebruik dienen nauwkeurig in het journaal te worden vermeld.
Aan het gebruik van de motor mag op geen enkele wijze voordeel worden ontleend.
Gesleept worden staat gelijk aan het gebruik van de motor.De deelnemende schepen dienen zich bij voorkeur zeilend voort te bewegen. Daarnaast zijn uitsluitend jagen (zonder paard), trekken en bomen toegestaan en – in specifieke situaties – het varen op de motor (als hierna beschreven). Tijdens het jagen bepaalt de schipper van een oplopend schip langs welke zijde hij het opgelopen schip wenst te passeren. Het opgelopen schip dient hierbij de noodzakelijke medewerking te verlenen. In alle andere gevallen dient oplopen conform het BPR te geschieden. 

 

Motorgebruik

 • Motorgebruik is niet toegestaan, behoudens in onderstaande gevallen:
 • Motorgebruik is verplicht op de door het wedstrijdcomité vóór aanvang van de tocht bekend gemaakte locaties.
 • In noodgevallen (bv voorkomen van aanvaring, hinderen derden, man over boord). In deze gevallen geldt dat voor iedere motorminuut, 10 minuten wachttijd genomen moet worden op de eerstvolgende mogelijkheid van afmeren of ankerplek. Let op: vanaf moment motor starten tot 1 minuut motorgebruik is 10 minuten wachten, daarna van 1 tot 2 minuten is 20 minuten wachten, etc. etc. (dus bijvoorbeeld bij 1:20 minuten motorgebruik is 20 minuten wachten, enz). De reden en tijdsduur in het journaal vermelden.
 • Aan het gebruik van de motor mag op geen enkele wijze (strategisch) voordeel worden 
ontleend. Als de schipper er om welke reden dan ook, wel voor kiest, wordt de tocht 
niet-reglementair voortgezet. Dit in het journaal melden.

Het journaal

Elke schipper noteert in zijn journaal nauwkeurig het verloop van de wedstrijd. Daarin worden tenminste vermeld:

 • Het moment van passage van kunstwerken als bruggen en sluizen (zoals aangegeven op het journaal).
 • Het moment, de duur en de reden van motorgebruik.
 • Het journaal wordt zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijd bij de organisatie ingeleverd, hiermee is de finish formeel. Niet inleveren van het journaal kan tot uitsluiting leiden.

Aanvullende voorwaarden

 • Het is verboden om binnen de deuren van de sluizen te zeilen.
 • Schippers en bemanningsleden dienen zich tijdens de vaart behoorlijk te gedragen jegens derden.
 • De schipper dient onmiddellijk en zonder protest de aanwijzingen van haven-, brug- en sluispersoneel op te volgen.
 • Elke schipper en bemanning worden geacht de reglementen naar eer en geweten na te leven. Het indienen van protesten is niet mogelijk.
 • De schipper is verantwoordelijk voor schades op de wal ontstaan door haar of zijn walploeg.

Aansprakelijkheid

Het wedstrijdcomité kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade of letsel, ontstaan bij of door deelname aan de Mattenschippersrace, hetzij tijdens de voorbereidingen, hetzij in de periode direct erna.

Slotbepalingen

Het wedstrijdcomité kan te allen tijde afwijken van dit reglement, indien naar haar mening de omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

deel dit reglement